Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa kształtek żeliwnych wodociągowych oraz łączników w zakresie średnic ?50 ? ?350 do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE. Znak sprawy TZ/37/14/P-S

Strona archiwalna

 


 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.
 
1.       Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                      w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,                            e-mail: .
 
2.       Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę kształtek żeliwnych wodociągowych oraz łączników w zakresie średnic ø50 – ø350 do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE, w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.
 
3.       Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań 2.
Zadanie 1 – dostawa łączników, zdanie 2 – dostawa kształtek.
 
4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
5.       Wymagany termin realizacji zamówienia:
sukcesywnie w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.
 
6.       W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
7.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  • odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenie i Gospodarki Materiałowej
  • otrzymać pocztą,
  • pobrać ze strony www.pwik.czest.pl
        Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 
8.       Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy oprócz oferty                       i dokumentów złożyć wzory asortymentu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
9.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
-         w sprawach merytorycznych p. Paweł Trelowski ,tel. (34) 37-73-350,
-         w sprawach proceduralnych p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.
 
10.   Kryteria wyboru oferty:
cena – 100 %,
 
11.   Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, a wzory w magazynie                              w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 
12. Termin składania ofert i wzorów upływa:
18.12.2014 r. o godz. 09:00.
 
13.   Otwarcie ofert nastąpi:
18.12.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 
14.   Termin związania ofertą:
60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 
  

Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                      w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Walenta
Data wytworzenia: 2014-12-04