Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie adaptacji pomieszczeń technicznych i przebudowy zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej, TI.261.10.2022

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail:
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń technicznych
i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię przepustową
w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej, gmina Poczesna
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.10.2022
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Okres realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
 

Wersja XML