Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zasilania układu pompowego typu kompakt, automatyki oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie Pompowni Wody Przemysłowej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej TI.261.07.2021

Strona archiwalna

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zasilania układu pompowego typu kompakt, automatyki oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie Pompowni Wody Przemysłowej w  Częstochowie przy ul. Kucelińskiej (działka nr ew.: 9/36, obręb: 302) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.07.2021. 
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

 

Wersja XML