Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa nawierzchni drogowej TI.261.12.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia, w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim i kłobuckim na okres jednego roku.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.12.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy.

Wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Paweł Trelowski - (34) 3773351 w zakresie przedmiotu zamówienia.

Katarzyna Walenta - (34) 3773228 w zakresie procedury przetargowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2020.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF12 SIWZ platforma.pdf (271,41KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (49,10KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4, 5 do SIWZ.docx (34,71KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf (66,03KB)