Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa włazów kanałowych żeliwnych TI.261.05.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych włazów kanałowych żeliwnych klasy D400.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.05.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy.

Wadium w wysokości 3 500,00 zł ( słownie trzy tysiące pięćset)

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Zamawiający sugeruje zamieszczenie skanów dokumentów w jednym pliku.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Dymitr Angełow – 34/3773171 w zakresie przedmiotu zamówienia,

Anna Lewandowicz – 34/3773221 w zakresie procedury przetargowej

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF05 SIWZ platforma.pdf (340,57KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (49,10KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx (32,63KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf (56,52KB)