Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa ochrony osób i mienia na terenie PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 TI.261.17.2019

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 221, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wydanie 5

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługę ochrony osób i mienia wraz z usługą portierską na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 (TI-261.17.2019).

Termin trwania usługi – 25 miesięcy, od 01.01.2020r. do 31.01.2022r.

Wadium: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej, oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej Open Nexus http//platformazakupowa.pl/pwik_czest. Specyfikacja jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2019r. do godz. 11.00.

Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej automatycznie po upływie terminu .

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%

PDF17 SIWZ platforma.pdf (252,81KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx (29,37KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx (35,07KB)

PDF17 zmiana terminu.pdf (153,99KB)

PDF17 odpowiedź na pyt.pdf (231,01KB)