Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa - TI.261.11.2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest poprzez platformę zakupową Open Nexus. Szczegóły postepowania wraz z dokumentacja przetargową dostępne są na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/251862

PDFOgłoszenie 2019S 167-409693-pl.pdf
PDFtom I - IDW.pdf
PDFtom II - wzór umowy.pdf
PDFtom III - opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.docx
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ (JEDZ).doc
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF11 informacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML