Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa alkoholu etylowego

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie  - wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,                                          e-mail:
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę alkoholu etylowego C2H5OH – 96% nieskażonego (etylowy rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody, w ilości ca 65 000 litrów.

 

         Miejsce realizacji: Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana w m. Kolonia Wierzchowisko,

         ul. Zielona 9/21, gm. Mykanów, woj. śląskie.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl

    Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium                        w  wysokości   4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące  złotych).

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

   w sprawach merytorycznych - p. Grzegorz Ceglarek  (34) 37-73-335,

  w sprawach proceduralnych -  p. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  15.02.2016 r. o godz. 09:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

DOCZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.doc (61,00KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1OŚWIADCZENIE.doc (35,00KB)
DOCZałącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.doc (43,50KB)
PDFSIWZ.pdf (194,74KB)